Vnitřní řád Oblastní nemocnice Náchod

Vítáme Vás v Oblastní nemocnici Náchod a děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevil/a tím, že jste se svěřil/a do naší péče. Snahou našich zaměstnanců je poskytnout Vám kvalitní zdravotní péči i nezdravotnické služby na profesionální úrovni, svědomitě, citlivě a ohleduplně pomoci k dosažení a upevnění Vašeho zdraví.

Pomoci nám můžete zejména Vy sami, a to pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním tohoto Vnitřního řádu, který je závazný pro všechny pacienty a jejich doprovody. Po celou dobu Vašeho pobytu o vás bude pečovat tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete vždy s důvěrou obrátit.

 • Před ambulantním ošetřením nebo přijetím k hospitalizaci předložte, prosím, průkaz totožnosti nebo Váš průkaz pojištěnce
 • Při přijetí do nemocnice postupujte v souladu s doporučením lékaře a sestry. Je důležité informovat zdravotnický personál o všech Vašich potížích.
 • Každý pacient je v ONN po dobu hospitalizace označený identifikačním náramkem. Tento náramek, na kterém je uvedeno Vaše jméno, příjmení, datum narození a označení oddělení, na kterém jste hospitalizován/a, slouží ke zvýšení bezpečnosti a zajištění jasné identifikace před všemi výkony a zákroky. Prosíme, ponechte si tento náramek po celou dobu Vašeho pobytu v nemocnici.
 • Při pobytu v nemocnici Vám léky předepisuje ošetřující lékař. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a při příjmu na příslušné oddělení je odevzdejte sestře, která je označí Vaši identifikačními údaji a bezpečně uloží. Při propuštění Vám budou nevyužité léky vráceny. Ve vlastním zájmu neužívejte během pobytu v nemocnici žádné další léky, o nichž neví Váš ošetřující lékař. Léky Vám budou po dobu hospitalizace podávány kvalifikovaným zdravotnickým personálem.
 • Obecně není doporučeno vnášet do nemocnice cenné věci a větší finanční obnosy.
 • Do nemocnice není dovoleno vnášet zbraně. V případě, že máte u sebe zbraň, je bezpodmínečně nutné tuto skutečnost ihned oznámit zdravotnickému personálu, který zajistí její zákonné uložení ve spolupráci s Policií ČR.
 • Na operačních odděleních a odděleních intenzivní péče platí zákaz umísťování květin.
 • V celém areálu nemocnice platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
 • V průběhu Vašeho pobytu v nemocnici máte možnost používat ústavní osobní prádlo, vlastní osobní prádlo můžete použít pouze za předpokladu, že je zaručena jeho pravidelná výměna.
 • Po uložení na lůžko Vás náš zdravotnický personál seznámí s používám signalizačního zařízení k přivolání sestry.
 • Udržujte čistotu a pořádek v prostorách oddělení. Šetřete nemocniční zařízení a inventář. Nemanipulujte s rozvody vody ani medicinálních ply­nů.
 • Jste-li pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, máte právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů, vždy po předchozí domluvě se zdravotnickými pracovníky. Psem se speciálním výcvikem se rozumí vodicí pes nebo asistenční pes.
 • Dodržujte ve vlastním zájmu dietní doporučení, strava je součástí Vaší léčby. Druh léčebné diety určuje ošetřující lékař. Nezkonzumované zbytky jídel nesmí zůstávat na pokoji ani v nočním stolku.
 • Aktuální denní jídelníček je Vám k dispozici na oddělení k nahlédnutí. V jídelníčku najdete také informace o alergenech.
 • Doba návštěv se na jednotlivých odděleních řídí charakterem a náročností provozu. V zvlášť epidemiologicky závažných případech může předseda představenstva Oblastní nemocnice Náchod dočasně omezit nebo zakázat návštěvy.
 • V případě Vaší nespokojenosti s poskytovanými službami máte možnost podání stížnosti. Stížnosti můžete podat písemně (poštou, mailem či předáním zaměstnanci oddělení). Další možností je předání telefonicky či ústně po telefonické domluvě přímo ombudsmanovi, tel. +420 491 601 396.
 • Informace o Vašem zdravotním stavu podává lékař pouze osobám, které jste uvedl/a na Informovaném souhlasu s hospitalizací. Doporučujeme Vám určit jednu kontaktní osobu, které budou informace předávány. Informace lze podávat telefonicky pouze v případě, že bude s Vámi domluven systém smluveného hesla, o jehož pravidlech budete informován při přijetí do péče v Oblastní nemocnici Náchod. Informace lze následně podat po telefonu pouze po sdělení smluveného hesla.
 • O termínu Vašeho propuštění budete informováni Vašim ošetřujícím lékařem. Před propuštěním Vám personál sdělí přibližný čas Vašeho propuštění, na který si můžete zajistit dopravu domů. Transport sanitním vozem je možný pouze na doporučení ošetřujícího lékaře. Od ošetřujícího lékaře obdržíte propouštěcí zprávu pro Vašeho praktického lékaře. Dále můžete obdržet recepty (případně léky na dobu 3 dnů po propuštění) nebo poukazy na léčebné pomůcky. Léky a pomůcky Vám doporučujeme vyzvednout přímo v areálu nemocnice v Královehradecké lékárně a.s.

Vnitřní řád Oblastní nemocnice Náchod je závazný pro všechny pacienty a jejich doprovody, nerespektování vnitřního řádu nemocnice může vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění. Nedílnou součástí vnitřního řádu ONN je i průvodce pacienta dostupný na každém oddělení.

PřílohaVelikost
PDF icon Vnitřní řád175.16 KB
PDF icon Vnitřní řád - AJ174.22 KB
PDF icon Vnitřní řád - NJ188.28 KB
PDF icon Vnitřní řád - PL185.22 KB
PDF icon Vnitřní řád - UKR133.58 KB