Práva pacientů

Práva pacientů

1. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Z tohoto pravidla mohou být výjimky stanoveny pouze zákonem.

2. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.

3. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou.

4. Pacient má právo znát jméno a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků, kteří jsou přímo zúčastněni na poskytování zdravotních služeb, včetně studentů připravujících se na výkon povolání. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem nemocnice.

5. Pacient má právo získat od svého lékaře veškeré údaje potřebné k tomu, aby se mohl před zahájením nového diagnostického a léčebného postupu rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má právo být informován o rizicích a alternativních postupech, pokud existují.

6. Pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny.

7. Pacient má právo v rozsahu, který povoluje zákon odmítnout léčbu a být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

8. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné, i v případech počítačového zpracování.

9. Pacient má právo, aby v průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření i léčby byly brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud, dále na ohleduplné a důstojné zacházení.

10. Pacient má právo na vyžádání konzultačních služeb (Právo na další názor) od jiného zdravotnického pracovníka, než od toho, který ho léčí.

11. Pacient má právo na přítomnost jiné osoby – zákonného zástupce, je-li nezletilý, má-li omezenou způsobilost k právním úkonům nebo je-li zbavený způsobilosti k právním úkonům. Přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem.

12. Pacient má právo přijímat ve zdravotnickém zařízení návštěvy, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.

13. Pacient má právo přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav.

14. Pacient má právo na informace o ceně zdravotních služeb, být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu úhrady.

15. Pacient má právo na tlumočníka, na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí. Dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.

16. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodící či asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.

17. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato přání nejsou v rozporu s platnými zákony.

18. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným vnitřním řádem nemocnice.

PřílohaVelikost
PDF icon Práva pacientů71.22 KB
PDF icon Práva pacientů UKR128.21 KB