Historie Oblastní nemocnice Náchod

Historie

Vybudovat nemocnici v Náchodě bylo rozhodnuto okresním zastupitelstvem v roce 1881, a to na památku sňatku korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií. Náchod v té době patřil hejtmanství v Novém Městě nad Metují. Z celého kraje jedině v Opočně bylo možné provádět alespoň nejnutnější operace. Náklady na stavbu ve výši 200.000 K měly být kryty dotací okresu, dary jednotlivců a výtěžkem věcné loterie, jež byla za tímto účelem uspořádána. Přípravy však trvaly celé další desetiletí. Mezitím došlo v důsledku prudkého rozvoje textilního průmyslu k výraznému vzrůstu počtu obyvatelstva v regionu a tím se potřeba nemocnice stala ještě naléhavější. Samotná stavba objektu započala v roce 1893. O dva roky později, 18. září 1895, byly nemocniční budovy vysvěceny a odevzdány svému účelu. Prvním primářem nemocnice se stal MUDr. Jindřich Stráník (1868–1946), který tuto funkci zastával až do svého penzionování v roce 1928.

Původně měla nemocnice 70 lůžek, odbornou péči zajišťoval primář, jeden sekundární lékař a 4 řádové sestry. Potřebné vnitřní zařízení dodaly hlavně místní firmy, chirurgické nástroje byly nakoupeny v Praze a ve Vídni. V roce 1896 se stala nemocnice nemocnicí všeobecnou veřejnou (nesla pak až do roku 1948 název Všeobecná veřejná okresní nemocnice v Náchodě) a mohla podle zákona přijímat všechny nemocné na základě lékařského osvědčení nebo na základě vlastního ústavního vyšetření, mohla tedy přijímat i pacienty jiných okresů. Počet pacientů narůstal. Brzy přestala stávající kapacita dostačovat. Postupně byly přistavovány nové pavilony a zřizovány další ordinariáty. Za prvních třicet let ošetřila nemocnice celkem 56 900 osob, provedeno bylo 22 059 operací. První tištěná výroční zpráva z roku 1929 uvádí, že zde bylo v tomto roce ošetřeno 3 998 osob a provedeno 1840 operací. Nemocnice měla 5 lékařů, 4 úředníky, 17 ošetřovatelek, 5 provozních pracovníků, 4 zřízence, vrátného a 10 služek.

Areál nemocnice se dál rozšiřoval a modernizoval. Byla provedena přístavba nového infekčního pavilonu (1932), adaptace a nástavba hlavní budovy pro moderní chirurgické oddělení (1938), interní oddělení bylo přemístěno do nově získané budovy bývalého Bartoňova sirotčince (1942). Po úpravách bývalého Bartoňova městského domova byla uvedena do provozu tzv. horní nemocnice (1950), kam bylo přemístěno oddělení interní, gynekologicko-porodnické a dětské.

V roce 1940 byly zřízeny dva primariáty, chirurgický a interní, k nimž postupně přibyly – gynekologicko-porodnický (1946), dětský (1947), stomatologický (1952–1992?), infekční (1953–2010, oddělení bylo v nemocnici už od roku 1947), nervový (1954), radiologický (1974, ortopedický (1954), oční (1954–2004), tuberkulózní a respiračních nemocí (1960–1996), anesteziologicko-resuscitační (1965), ušní, krční a nosní (1965), rehabilitační (1965, lůžková rehabilitace od roku 2009), urologický (1972), kožní (1973–2003), radiodiagnostický (1974, první rtg pracoviště bylo v nemocnici zřízeno v r. 1938), psychiatrický (1975), klinické mikrobiologie (1984, dříve patřily laboratoře pod Okresní hygienickou stanici), transfuzní a hematologický (1985, transfuzní stanice zřízena v r. 1953), patologické anatomie (1993), oddělení klinické biochemie (2004, laboratoř klinické biochemie byla zřízena v roce 1950) a onkologický (2007, oddělení klinické onkologie od r. 1993).

V roce 1948 byla nemocnice přejmenována na Státní okresní nemocnici v Náchodě a v roce 1952 na Okresní ústav národního zdraví se sídlem v Náchodě. Ten byl v roce 1960 sloučen s OÚNZ Broumov a Jaroměř a vznikla tak jediná rozpočtová organizace OÚNZ Náchod.

V roce 1973 byla přemístěna Léčebna kožní tuberkulózy z Nového Města nad Metují do Jevíčka a na jejím místě vzniklo kožní oddělení nemocnice Náchod, které zde fungovalo až do roku 2004, kdy byla lůžková část zrušena a zůstala zde pouze ambulance, jejíž činnost byla ukončena k 31. 12. 2008.

V roce 1975 bylo v Novém Městě nad Metují zřízeno lůžkové psychiatrické oddělení. Do té doby zajišťovala náchodská nemocnice pouze ambulantní psychiatrickou péči, v případě nutné hospitalizace byli pacienti umísťováni do zařízení v jiných okresech.

V roce 1976 byly postaveny v horní nemocnici laboratoře pro pracoviště klinické biochemie, v roce 1983 byl zahájen provoz radiodiagnostického oddělení v novém pavilonu, v roce 1985 byla dokončena výstavba dalšího pavilonu pro operační sály, rozšířené chirurgické oddělení a jeho ambulanci. Ve stejném roce získala nemocnice první ultrazvuk v okrese.

V roce 1990 bylo otevřeno nové hematologicko-transfuzní odděleni. Nemocnice také získala budovu bývalého OV KSČ, kam po adaptaci přemístila z budovy staré polikliniky své ambulance a kde je od roku 1995 v provozu ústavní lékárna.

Na konci roku 1991 byl na radiodiagnostickém oddělení instalován počítačový tomograf.

1. 1. 1992 se nemocnice změnila na příspěvkovou organizaci nejprve s názvem Nemocnice s poliklinikou v Náchodě, pak Všeobecná nemocnice Náchod (od 1. 9. 1998) a nakonec Oblastní nemocnice Náchod (od 27. 3. 2003).

V roce 1993 byl dokončen objekt pro oddělení patologické anatomie a oddělení klinické mikrobiologie, v roce 1996 proběhla kolaudace nově vystavěného pavilonu pro lůžkové oddělení anesteziologicko-resuscitační, neurologické a oční. V roce 2000 byla lůžková část očního oddělení zrušena a uvolněné prostory byly upraveny pro potřeby urologie.

V roce 1998 byla v areálu nemocnice dokončena první moderní budova – kruhová stavba nové jídelny, kuchyně, vrátnice a kantýny.

Od 1. 1. 2000 je součástí nemocnice Léčebna dlouhodobě nemocných v Jaroměři.

V závěru roku 2001 byla uvedena do provozu potrubní pošta mezi dolní a horní nemocnicí. Zařízení snížilo náklady na přepravu biologických vzorků, zrychlilo předávání informací a zkvalitnilo spolupráci jednotlivých oddělení.

Počátkem roku 2003 byl otevřen nový ambulantní pavilon, jehož součástí je heliport, umožňující přistávání vrtulníků letecké záchranné služby. Výstavbou pavilonu se podařilo oddělit ambulance od lůžkových oddělení a vytvořit tak pacientům důstojné prostředí a zároveň soustředit téměř veškeré ambulance do jednoho prostoru. K dispozici je zde i nová lékárna.

12. 11. 2003 vznikla Oblastní nemocnice Náchod a. s., ta následně (2004) vytvořila s akciovými společnostmi nemocnic v Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Broumově Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., který zabezpečuje různé služby a výhodnější dodávky zdravotnického materiálu.

V roce 2004 byl zaveden nemocniční informační systém, který spojil přes centrální server všechny ambulance a umožnil tak vést jednotnou zdravotní dokumentaci.

V lednu 2005 byla dokončena rekonstrukce ortopedického oddělení. Ve stejném roce byla zřízena v ambulantním pavilonu recepce s jednotnou evidencí ambulantních pacientů přicházejících na vyšetření či kontrolu.

K. 1. 1. 2006 došlo ke sloučení Oblastní nemocnice Náchod, a. s. s Broumovskou nemocnicí, a. s., a Opočenskou nemocniční, a. s.
V roce 2010 byla opočenská nemocnice rozhodnutím Královéhradeckého kraje zrušena.

Na podzim roku 2006 uspořádala nemocnice I. náchodský ošetřovatelský den, multioborovou konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Akce zařazená do systému celoživotního vzdělávání lékařů a sester se setkala s úspěchem a je od té doby pořádána každoročně, v současnosti pod názvem Náchodské mezioborové dny. Jednotlivé bloky jsou zaměřeny na interní, přednemocniční a intenzivní péči, neurologii, onkologii, chirurgické obory, laboratorní medicínu, gynekologii a porodnictví, dětské lékařství a ošetřovatelství s důrazem na mezioborovou problematiku. Současně s konferencí probíhají různé workshopy a další paralelní akce.

V roce 2006–2007 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce porodnického oddělení, v roce 2007 byla dokončena dětská jednotka intenzivní péče a jednotka intenzivní péče na neurologii, vybudováno nové oddělení klinické onkologie a nové interní ambulance v horním areálu nemocnice.

V roce 2011proběhla rekonstrukce psychiatrického oddělení v Novém Městě nad Metují.

V roce 2012 získala neurologická jednotka intenzivní péče auditem komise Ministerstva zdravotnictví ČR statut Iktového centra, tzn. centra specializovaného na diagnostiku a léčbu akutních cévních mozkových příhod..

Od roku 2013 je součástí Oblastní nemocnice Náchod, a. s., nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

Oblastní nemocnice Náchod, a. s., je v současnosti největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje. Tvoří ji dva areály v Náchodě (horní a dolní nemocnice), nemocnice v Broumově, Jaroměři, Novém Městě nad Metují, Opočně (biochemická laboratoř) a Rychnově nad Kněžnou. Nemocnice poskytuje diagnostickou a léčebnou péči ve spádové oblasti bývalých okresů Náchod a Rychnov nad Kněžnou, k 31. 12. 2013 měla 1 228 zaměstnanců a poskytovala 852 lůžek

Obrázky