Sociální lůžka

Kontakty

Kontakt na oddělení+420 728 215 981

Sociální lůžka jsou sociální službou poskytovanou ve zdravotnickém zařízení dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Lůžka jsou určena pacientům, kteří již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče. Služba je poskytována do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. Přednostně je sociální služba poskytována pacientům Oblastní nemocnice Náchod. Služba je poskytována za úhradu – viz ceník služeb.

Popis pracoviště

Charakter sociální služby je přechodný, do doby než se vyřeší sociální situace uživatele (odchod do domácího prostředí, nástup do domova pro seniory apod.) Cílová skupina:

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři

Věková struktury cílové skupiny: Dospělí (50 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři (nad 80 let) Cíle sociální služby: Cílem služby je zajištění dočasné podpory a pomoci klientovi, který potřebuje pomoc a péči druhé osoby, ale zároveň již nevyžaduje akutní lékařskou a zdravotní lůžkovou péči. Smyslem a cílem je pomocí individuálního plánování služby klienta motivovat k činnostem, které vedou k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Zároveň je snaha rozvíjet nebo udržet klientovi schopnosti a dovednosti důležité pro každodenní důstojný život.

Služba zahrnuje:

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Důvody pro odmítnutí zájemce:
Poskytovatel může se zájemcem odmítnout uzavřít smlouvu z těchto důvodů: (§ 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 1. Pokud neposkytuje sociální službu, kterou osoba žádá.
 2. Pokud nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 3. Pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Pokud zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí sociální služby; tzn., že poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití