Iktové centrum

Kontakty

Služba sester+420 491 601 594

Návštěvní hodiny

Den Čas Poznámka
Pondělí 14:00–16:00 1–2 osoby, max. 15 min.
Úterý 14:00–16:00 1–2 osoby, max. 15 min.
Středa 14:00–16:00 1–2 osoby, max. 15 min.
Čtvrtek 14:00–16:00 1–2 osoby, max. 15 min.
Pátek 14:00–16:00 1–2 osoby, max. 15 min.
Sobota 14:00–16:00 1–2 osoby, max. 15 min.
Neděle 14:00–16:00 1–2 osoby, max. 15 min.

Po domluvě s ošetřujícím personálem jsou možné návštěvy i v jiný termín.

Provozní doba

Nepřetržitá

Počet lůžek

Počet lůžek 8

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál
4. patro

Popis pracoviště

Iktové centrum (IC) nemocnice v Náchodě poskytuje péči nemocným s cévními mozkovými příhodami od 1. 4. 2012, kdy byla naše nemocnice zařazena akreditační komisí Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR) do sítě IC České republiky. Cévní mozkové příhody jsou častým a závažným onemocněním, jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a invalidity u lidí středního a vyššího věku. Včasnou diagnostikou a léčbou je možno docílit zmírnění následků iktu (mrtvice) a v některých případech dosáhnout i kompletní úpravu neurologického postižení.

V listopadu 2014 se podařilo rozšířit jednotku intenzivní péče (JIP) na 8 lůžek, a tak zlepšit dostupnost akutní péče pro nemocné ve spádové oblasti, která zahrnuje okres Náchod a část okresu Rychnov n. Kn. (cca 225 000 obyvatel). V rámci Královehradeckého kraje jsou zřízena 2 IC (Náchod a Trutnov), které úzce spolupracují s Komplexním iktovým centrem v Hradci Králové, kde jsou navíc pracoviště neurochirurgie a intervenční radiologie, které zajišťují speciální chirurgické a endovaskulární (nitrocévní) výkony na mozkových cévách.

Ministerstvo zdravotnictví pravidelně (2× ročně) sleduje, vyhodnocuje indikátory výkonnosti a kvality poskytované péče na jednotlivých IC a rozhoduje o dalším obnovení akreditace.
Pro získání této akreditace bylo nutné splnit náročné podmínky MZČR na personální a přístrojové vybavení JIP. Vedoucím JIP a IC je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie a certifikovaným kurzem v intenzivní medicíně.
Jsou zde k dispozici speciální lůžka s antidekubitními matracemi, která jsou vybavena monitorovacími systémy ke sledování životních funkcí, infuzními pumpami a dávkovači pro přesné podávání léků. Je zde k dispozici dýchací přístroj, EKG, defibrilátor a další nezbytné vybavení pro poskytování intenzivní péče. Nedílnou součástí IC je standardní neurologické oddělení a oddělení akutní rehabilitace, kde se pacienti po mozkových příhodách pod vedením lékařů, fyzioterapeutů a logopeda učí znovu zvládnout aktivity denního života, a tak dosáhnout alespoň částečné nebo kompletní soběstačnosti.

Pro funkci IC je nezbytná 24 hodinová dostupná činnost radiodiagnostiky (RTG, CT) s možností zobrazení mozku a mozkových cév (CT angiografie), v případě potřeby i zhodnocení průtokových změn v mozkové tkáni (perfúze). Další podmínkou pro fungování iktového centra je permanentní dostupnost hematologické, biochemické laboratoře i interní a anesteziologické konsiliární služby. Pro pacienty s těžkým neurologickým postižením a špatnou prognózou využíváme ošetřovatelská lůžka následné péče v Jaroměři, Broumově, Opočně a Rychnově nad Kněžnou.

V léčbě pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou (nedokrvením mozku, které tvoří asi 80% všech cévních příhod) využíváme v indikovaných případech léčbu nitrožilní trombolýzou (IVT), která u velkého procenta správně a včas indikovaných pacientů vede k rozpuštění krevní sraženiny (trombu) a obnovení průtoku postiženou mozkovou cévou. Úspěšnost tohoto výkonu je limitována zejména včasností podání léku (maximálně 4,5 hodiny od vzniku příznaků) a velikostí postižené cévy. Ke zlepšení výsledků trombolýzy vede zejména zkrácení intervalu od vzniku iktu do podání léku do žíly. Zde je nutná dokonalá souhra záchranné služby, příjmového personálu v nemocnici a provedení nezbytných laboratorních testů a CT diagnostiky.

Obrovský a zásadní význam má i rozpoznání příznaků laickou veřejností a včasné zavolání na číslo 155. Ročně je na našem IC vyšetřeno a hospitalizováno téměř 500 pacientů s cévním onemocněním mozku a lze očekávat další nárůst případů vzhledem ke zvyšování průměrného věku populace a tím progresi rizika vzniku mozkové příhody.