Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod – UP Rychnov nad Kněžnou

Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod – UP Rychnov nad Kněžnou (reg. Č. CZ.06.6.127/0­.0/0.0/21_121/00­16341)

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení a technologií pro podpořená pracoviště navazující na urgentní příjem 2. typu – Oblastní nemocnice Náchod a.s. (UP Rychnov n. Kněžnou).

  • Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)
  • Chirurgie
  • ARO
  • Ortopedie
  • Laboratoře
  • Vnitřní lékařství (interna)
  • Gynekologie a porodnictví

Cíl projektu: Cílem projektu je posílit schopnosti nemocnice reagovat na krizi související s COVID-19, která plošně zasáhla celé území ČR. Pořízením vybavení na tato pracoviště bude dosaženo posílení odolnosti, rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Náchod v navazujících pracovištích urgentního příjmu 2. typu (UP Rychnov n. Kněžnou) jako součásti zdravotnického systému, který musí reagovat na pandemickou situaci a potenciální hrozby za účelem zajištění dostatečných kapacit nemocnic a snížení smrtnosti pacientů v důsledku pandemie. Cílem projektu je rozvinout a modernizovat pracoviště v návaznosti na síť urgentního příjmu ON Náchod. Výsledky projektu: Naplněním projektu získá nemocnice moderní vybavení, které přispěje ke zlepšení diagnostiky a umožní zlepšení léčebných výsledků a zvýší úroveň následné péče. Zároveň dojde k významnému rozšíření vybavení nemocnice tak, aby v tomto ohledu dosáhla odpovídající technické úrovně, která splňuje moderní standardy. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na zvýšení úrovně kvality péče o pacienty. Nové přístrojové vybavení zajistí například větší přesnost a rozlišovací schopnost než některá stávající zařízení a umožní tak kvalitnější monitoring a vyhodnocení zdravotního stavu pacientů. Dále bude velkým přínosem zejména v časném odhalení příčin souvisejících s COVID 19 a nové vybavení také umožní využít moderních postupů v léčbě pacientů, které nebylo možné do této doby aplikovat.

Projekt Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod (UP Rychnov n. Kněžnou) je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.