Endoskopické centrum

Popis oddělení

Endoskopické centrum bylo založeno a vybudováno v roce 2009 jako pracoviště zajišťující základní i rozšířenou gastroenterologicko a hepatologickou péči pro spádovou oblast nemocnice v Náchodě, Broumově a Opočně. Jedná se o akreditované pracoviště II. typu s možností udělování specializovaných licencí v oboru gastroentrologie. Ročně se zde provádí více jak 5 tisíc endoskopických zákroků s následnou dispenzární péčí v odborných poradnách. Zajišťujeme nepřetržitý 24 hodinový provoz pro urgentní endoskopie, včetně ERCP. Toto pracoviště provádí celou škálu endoskopických i funkčních výkonů pro celou oblast trávícího traktu. Jak základní metody digestivní endoskopie (gastroskopie, koloskopie), tak i specializované metody terapeutické jako je endoskopická léčba krvácení do horní i dolní části trávící trubice s využitím veškerých terapeutických modalit v rámci zásad bezpečné digestivní endoskopie. Dále provádíme polypektomie, endoskopické slizniční resekce, endoskopické mukosní resekce, dilatace stenóz, zavádění plastových endoprotéz či metalických stentů do celé oblasti trávícího systému. Toto pracoviště provádí i zobrazení pankreatobiliárního systému pomocí ERCP se zaměřením na diagnostiku a léčbu cholelitiázy a nádorů podjaterní krajiny. Ve spolupráci s onkologickým oddělením zajišťujeme zavedení speciálních nasobiliárních či nasopankreatických endoprotéz k provedení intraluminální brachyterapie.

Ve spolupráci s radiologických oddělením využíváme k diagnostice nádorů GIT cílená i necílená bioptická vyšetření, včetně endosonografie rekta a lineární endoskopické ultrasonografie horní části GIT a přilehlých orgánů. Při řešení drobných lézí GIT, solidních či cystických ložisek v oblasti dutiny břišní využíváme k hodnocení FNAB pro cytologické i histologické vyšetření erudice patologického oddělení, včetně imunochemických metod. Zavádíme perkutánní endoskopické gastrostomie metodu pull i push, včetně radiologicky asistované gastrostomie či výživových knoflíků. K vyšetření tenkého střeva využíváme metody push enteroskopie či balonkové enteroskopie a ve spolupráci s chirurgickým oddělením provádíme intraoperační enteroskopie. Ke zlepšení diagnostiky a komfortu pro nemocné je náš personál erudován k provádění nových neendoskopických vyšetření trávící trubice, jako je vyšetření GIT pomocí kapsle – kapslová enteroskopie a koloskopie.

V rámci neinvazivní gastroenterologické diagnostiky provádíme funkční vyšetření GIT, 24 hodinovou pH metrii s impedancí, jícnovou a anální manometrii a široké spektrum dechových testů s využitím přirozených neradioaktivních izotopů uhlíku.

Naše pracoviště bylo zařazeno do pilotního programu nutričního oddělení pro domácí enterální výživu a screeningovou koloskopii. Ve spolupráci s interním a onkologických oddělením jsou zavedeny nutriční ambulance s úzce specializovanou problematikou.

Odborné poradny zajišťuji dispenzarizaci a sledování nemocných jak s gastroentero­logickou, tak ve spolupráci s infekčním oddělením i hepatologickou problematikou.

Lůžková část gastroenterologicky sledovaných nemocných se nachází na chirurgickém a interním oddělení s konziliární pomocí našeho Endoskopického centra.

Gastrochirurgický seminář je určen pro řešení odborné gastroenterolo­gickohepatolo­gické problematiky s návazností na následné chirurgické, onkologické a radiologické metody léčby se spoluúčastí patologa i radiologa. Konzultační seminář je indikován pro lékaře lůžkového i ambulantního sektoru celé spádové oblasti : Oblastní nemocnice Náchod, Broumov a Rychnov n.Kn.. Jedná se o komplexní zajištění nemocných s veškerou specializovanou gastroenterolo­gickou, chirurgickou a onkologickou problematikou.

Kapslová enteroskopie + koloskopie

Kapslová enteroskopie patří mezi neinvazivní metody vyšetření tenkého střeva a slouží jako alternativa či jako doplňující vyšetření ke...

Spektrum endoskopických výkonů

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zajišťujeme nepřetržitý 24 hodinový provoz pro urgentní endoskopie včetně ERCP. Výukové centrum pro obor gastroenterologie a hepatologie s...

Příprava pacienta k vyšetření

Seznam informovaných souhlasů Endoskopické centrum Náchod

Vážení pacienti,

čeká-li Vás výkon na Endoskopickém centru nemocnice Náchod, můžete se předem seznámit se zněním informovaného souhlasu,...

Personální obsazení

Lékaři:
MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D. – primář
MUDr. Josef Sedloň
MUDr. Renata Kolářová
MUDr. Šárka Málková
MUDr. Vlastimil Louma

Odborné sestry:
Eva Karásková – vrchní sestra
Andrea Čepková
Darina Pavlová
Lenka Hejzlarová
Bc. Šárka Kábrtová
Kateřina Švédová, DiS.
Simona Rýdlová, DiS.
Beáta Golebiewiczová, DiS.
Ester Ildžová
Michaela Francová

Sanitářka:
Anna Gubaniová