Pořízení rehabilitačních přístrojů

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Název výzvy: 31. Výzva IROP – ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE – SC 2.3
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Projekt s názvem: „Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení“ Cílem projektu je modernizace stávajícího technického vybavení vybraných oddělení, která povede ke zkvalitnění služeb návazné péče. Záměrem projektu je vyrovnání rozdílů v kvalitě péče mezi jednotlivými zařízeními a vytvoření prostředí pro efektivní spolupráci zařízení různých medicínských úrovní. Cílem zdravotnických systémů je především zlepšování zdraví populace. To zahrnuje nejen léčbu, ale i prevenci – tedy aktivní předcházení negativním důsledkům nemocí nebo zhoršenému zdravotnímu stavu. K provádění prevence je třeba mít kvalitní, standardní a dlouhodobý přehled o zdravotních rizicích, jak jsou tato rizika v populaci rozšířena a jaká opatření lze realizovat k jejich eliminaci. Pro získání a racionální využívání relevantních informací o prognózách zdraví populace jsou nezbytné investice do zkvalitnění infrastruktury a zavádění inovativních metod v rámci předcházení zdravotních rizik – podporu zdraví, prevenci nemocí a účinných opatření pro řešení akutních stavů. Pro získání výše uvedených informací je důležité dosažení odpovídající úrovně modernizace a kvality technického zázemí a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) pro udržení a zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu a ochranu zdraví osob v systému zdravotní péče. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím investic do přístrojového vybavení nemocnic. V současné době přístroje, které jsou předmětem tohoto projektu, v nemocnicích chybí, nebo jsou morálně a fyzicky zastaralé. Na tyto přístroje ve většině případů chybí servisní podpora. Požadované přístroje a vybavení byly vybírány na základě současných poznatků a technologií.

Realizací tohoto projektu získá nemocnice moderní vybavení, které přispěje ke zlepšení diagnostiky a obnově zastaralých přístrojů za moderní a umožní rovněž významné zlepšení léčebných výsledků a rozšíření terapeutických možností. Zároveň dojde k významnému rozšíření vybavení nemocnice tak, aby v tomto ohledu dosáhla odpovídající technické úrovně.

Projekt „Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení“ je spolufinancován Evropskou unií.