Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

přijměte naši upřímnou soustrast. I přesto, jak velký zármutek v těchto dnech prožíváte, je potřeba neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem, které jsou dány zákonem. Pro ulehčení těchto nelehkých dnů si Vám dovolujeme poskytnout několik informací, které Vám snad pomohou při řešení této těžké životní situace.

Vydání pozůstalosti

Pro vydání pozůstalosti se, prosím, dostavte na oddělení, kde k úmrtí Vašeho blízkého došlo. Pro předání pozůstalosti si s sebou vezměte svůj občanský průkaz. V souladu s vnitřním předpisem nemocnice Vám budou po ověření Vaší totožnosti oproti podpisu předány věci osobní potřeby (včetně mobilního telefonu, notebooku, televize) a peněžní hotovost, pokud nepřesahuje 3 000,– Kč. Ostatní cennosti budou uloženy v depozitu nemocnice a budou Vám vydány po ukončení dědického řízení, kontaktujte pokladnu ONN a.s. (https://1url.cz/9uAOD). Pokud některý účastník dědického řízení potřebuje věc patřící do dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu z důvodu zajištění oděvu pro zemřelého, zajištění zvířat, odstranění havárie apod.), učiní na základě prokázání jeho důležitého zájmu, neodkladné opatření okresní soud.

Občanský průkaz zemřelého předá pověřený zaměstnanec nemocnice nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, který posléze vydá úmrtní list. Matriční úřad také vyrozumí Českou správu sociálního zabezpečení v Praze o zastavení vyplácení důchodů a zašle doklad o úmrtí soudu, který vyřizuje dědictví. Průkaz pojištěnce odevzdává pověřený zaměstnanec nemocnice příslušné zdravotní pojišťovně, která jej vydala. V případě, že máte občanský průkaz zemřelého doma, jej odevzdejte obci s rozšířenou působností nebo příslušnému matričnímu úřadu.

Pohřební služba

Pro zařízení pohřbu je plně dostačující List o prohlídce zemřelého – část „B2“, který obdržíte na oddělení, kde k úmrtí došlo. Pohřební službě dále předejte oblečení pro zesnulého k uložení do rakve (pouze prádlo a svrchní oděv, obuv není nutná) a fotografii zemřelého, chcete-li aby byla součástí parte. Pohřební služba Vám následně vystaví potvrzení o vyřizování pohřbu a potvrzení o účasti na pohřbu pro případ uplatnění nároku na dávku pohřebného ze systému státní sociální podpory.

Pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5000 Kč. O dávku lze požádat do 1 roku ode dne pohřební, a to prostřednictvím příslušného formuláře na Úřadu práce, dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Pracovní volno na pohřeb

Podle nařízení vlády máte jako zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v délce trvání
2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence Vašeho manžela, manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob,
nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče Vašeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Jestliže zemřelý pobíral některé ze sociálních dávek je potřeba jeho úmrtí oznámit příslušnému referátu sociálních věcí, který mu tuto dávku přiznal.

Důchod po zemřelém (vdovecký, vdovský a sirotčí důchod)
Žádost o vyřízení sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu po zemřelém, který byl bez zaměstnání nebo důchodce se podává na Okresní správě sociálního zabezpečení. Jestliže byl zemřelý zaměstnán, pak žádost podáváte u zaměstnavatele.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:

  • Úmrtní list manžela/ manželky
  • Občanský průkaz pozůstalého vdovce nebo vdovy
  • Oddací list
  • Poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
  • Poslední výměr důchodu manžela/manželky

K žádosti o sirotčí důchod se přikládá:

  • Úmrtní list
  • Občanský průkaz žadatele
  • Rodný list dítěte
  • Potvrzení o učebním poměru nebo studiu dítěte

Pokud zemřelému byl vyplácen důchod přes poštu, je třeba oznámit úmrtí i na poště, která prováděla výplatu důchodu.

Další důležité doklady, které je potřeba odevzdat
Pokud měl zemřelý vydaný cestovní pas, je potřeba jej vrátit na příslušném pasovém oddělení správního odboru Městského úřadu.
Řidičský průkaz zemřelého odevzdejte na příslušném dopravním inspektorátu.

Pojišťovna

Jestliže měl zemřelý uzavřenou životní pojistku či penzijní připojištění, zažádejte si v příslušné pojišťovně o vyplacení pojistky. K tomu budete potřebovat úmrtní list a smlouvu pojištěného.