Pořízení zdravotnického vybavení Rychnov nad Kněžnou

Číslo programu: 06 Název programu: Integrovaný regionální operační program Název výzvy: 31. Výzva IROP – ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE – SC 2.3 Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Projekt s názvem: „Pořízení zdravotnického vybavení Rychnov nad Kněžnou“ Cílem projektu je modernizace stávajícího technického vybavení vybraných oddělení, která povede ke zkvalitnění služeb návazné péče. Záměrem projektu je vyrovnání rozdílů v kvalitě péče mezi jednotlivými zařízeními a vytvoření prostředí pro efektivní spolupráci zařízení různých medicínských úrovní. Cílem zdravotnických systémů je především zlepšování zdraví populace. To zahrnuje nejen léčbu, ale i prevenci – tedy aktivní předcházení negativním důsledkům nemocí nebo zhoršenému zdravotnímu stavu. K provádění prevence je třeba mít kvalitní, standardní a dlouhodobý přehled o zdravotních rizicích, jak jsou tato rizika v populaci rozšířena a jaká opatření lze realizovat k jejich eliminaci. Pro získání a racionální využívání relevantních informací o prognózách zdraví populace jsou nezbytné investice do zkvalitnění infrastruktury a zavádění inovativních metod v rámci předcházení zdravotních rizik – podporu zdraví, prevenci nemocí a účinných opatření pro řešení akutních stavů. Pro získání výše uvedených informací je důležité dosažení odpovídající úrovně modernizace a kvality technického zázemí a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) pro udržení a zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu a ochranu zdraví osob v systému zdravotní péče. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím investic do přístrojového vybavení nemocnic. V současné době přístroje, které jsou předmětem tohoto projektu, v nemocnicích chybí, nebo jsou morálně a fyzicky zastaralé. Na tyto přístroje ve většině případů chybí servisní podpora. Požadované přístroje a vybavení byly vybírány na základě současných poznatků a technologií. Realizací tohoto projektu se splní požadavek na modifikaci zastaralé a doplnění chybějící zdravotnické techniky, která je na základě stávajících zdravotnických požadavků a modernizace potřebná pro léčebné procesy a zdraví pacientů. Pořízením přístrojového vybavení dojde ke zkvalitnění péče o pacienty a ke zlepšení diagnostiky a léčby pacientů návazné péče. Důvodem realizace projektu je nahradit stávající přístrojové vybavení nemocnic, které je již na hranici doby technické životnosti. Modernizací technického vybavení nemocnic dojde nejen k navýšení kvality návazné péče, ale i ke zvýšení prestiže jednotlivých pracovišť.

Projekt „Pořízení zdravotnického vybavení Rychnov nad Kněžnou“ je spolufinancován Evropskou unií.