Rok 2022/2023

Vážení pacienti,

dlouhodobě provádíme v naší nemocnici dotazníkové šetření spokojenosti Vás pacientů, a to jak ambulantních, tak také hospitalizovaných. Vedle papírové formy implementujeme dotazníkové šetření i v elektronické podobě, což je pro mnohé z Vás v dnešní době již pohodlnější. Hledáme tak cesty jak od Vás získat co nejvíce zpětné vazby a informací, se kterými můžeme dále pracovat. Navíc do dotazníkového šetření se zapojují převážně pacienti mladší a pacienti středního věku. Starší pacienti volí spíše individuální dopisy. Zpětná vazba od Vás pacientů je pro nás nenahraditelná. Dává nám možnost, a v některých případech nás nutí, zamyslet se a případně přehodnocovat nebo měnit zavedené postupy a zkvalitňovat námi poskytovanou péči, a to nejen zdravotní nebo sociální, ale také věci a procesy s těmito službami úzce související, protože jsou často podobně důležité jako léčba samotná.

Zpětnou vazbu od Vás pacientů získáváme nejen prostřednictvím zmíněných vyplněných dotazníků, ale často také z Vaší vlastní iniciativy ve formě děkovných dopisů, podnětům ke zlepšení nebo stížností na poskytnutou zdravotní péči. S nabytými informacemi následně pracuje jak management nemocnice, tak další vedoucí zaměstnanci. S dopisy individuálně, s dotazníky po hromadném zpracování. V časové ose přiložených výsledků chybí rok 2020. Jedná se o covidový rok, ve kterém jsme dotazníkové šetření neprováděli.

U ambulantních pacientů je hodně sledována doba strávená v čekárně. Po skokovém zkrácení doby v roce 2021 došlo k nepatrnému zlepšení i v posledním sledovaném roce, kdy 2/3 pacientů strávili v čekárně méně než hodinu. Vzhledem k tomu, že se v některých ambulancích potkávají akutní i objednaní pacienti, bude současný stav za stávajícího personálního a prostorového vybavení již blízko našim nejlepším možnostem. Další zlepšení by mělo následovat po výstavbě urgentních příjmů, kdy dojde k oddělení akutních a objednávaných pacientů.

Další a ještě důležitější oblastí, která je hodně sledována, souvisí s komunikací. Ať už té běžné mezilidské, tak také srozumitelnost a dostatečnost informací souvisejících se zdravotním stavem. V této oblasti se musíme snažit stále zlepšovat. Na druhé straně bude rádi, když si i pacient uvědomí, že pravděpodobně za posledních 8 hodin není pacientem, například lékaře na chirurgické ambulanci, prvním, ani desátým, ani padesátým, ale třeba i osmdesátým. Možná pak budou ve vzájemné komunikaci s lékařem k sobě hledat snáze cestu. Ve spokojenosti hospitalizovaných pacientů se jistě úročí investice Královéhradeckého kraje do výstavby nových pavilonů v Náchodě a jsme rádi, že v současné době pokračuje investiční aktivita kraje i v rychnovské nemocnici. Věříme, že v následujících letech najde také interní oddělení náchodské nemocnice i např. LDN v Jaroměři důstojnější a modernější prostory.

U hospitalizovaných pacientů vychází z dotazníkového šetření oproti ambulantním pacientům lépe oblasti související s komunikací, byť se lékaři mezi ambulancemi a lůžky střídají. Lze se domnívat, že tento lepší pocit pacientů je způsobený právě tím, že prostor pro rozhovor lékaře a pacienta je u hospitalizovaných pacientů daleko větší než u pacientů ambulantních.

Váš názor je pro nás důležitý. Vážíme si Vašeho hodnocení a děkujeme všem za účast v dotazníkovém šetření. Podrobné výsledky dotazníkového šetření naleznete v příloze Dotazníkové šetření spokojenosti u ambulantních pacientů a Dotazníkové šetření spokojenosti u hospitalizovaných pacientů.

Vaše nemocnice