Program podpory zdraví

Program podpory zdraví

Oblastní nemocnice Náchod je zdravotnickým zařízením, které se snaží aktivně pečovat o podporu zdraví svých pacientů i zaměstnanců pomocí cílených aktivit.

Aktivity orientované na veřejnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. svými aktivitami podporuje vybrané významné dny zaměřené na preventivní opatření vzniku závažných chorob.

1. Dny zdraví s nemocnicemi Královéhradeckého kraje
Akce je pořádána pod záštitou Zdravotnického holdingu a Oblastní nemocnice Náchod a.s. ve spolupráci s městy Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Broumov a Střední odbornou školou zdravotní a sociální Náchod. V průběhu akce nabízíme široké veřejnosti bezplatné měření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, nácvik kardiopulmonální resuscitace a odborné poradenství z oblasti výživy, služeb sociální péče, hygieny a spousty dalších oblastí.

2. „Ženy ženám“ – projekt pro prevenci rakoviny prsu
Za účelem podpory prevence rakoviny prsu se Oblastní nemocnice Náchod a. s. již tradičně zapojuje do celostátního projektu společnosti AVON Cosmetics „Ženy ženám“. Tato akce je zaměřena na ženy, které ještě nemají nárok na bezplatné vyšetření nebo chtějí vyšetření podstoupit v kratším než dvouletém intervalu. V předem stanovených termínech budou na recepci Infocentra k vyzvednutí poukázky firmy AVON poskytující slevu na mamografické vyšetření.

3. Daruj krev s Českým rozhlasem
Transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s. se opakovaně připojuje k osvětové akci Daruj krev s Českým rozhlasem, která je zaměřena na podporu prvodárců v odhodlání darovat krev a překonání případných obav. Po vyhlášení projektu se zájemci mohou registrovat na webových stránkách Českého rozhlasu. Po vyplnění registračního formuláře si mohou přímo vybrat konkrétní transfuzní stanici dle svého výběru. Transfuzní oddělení dále svým dárcům nabízí bezplatné občerstvení v průběhu čekání na odběr a po odběru obdrží dárce potravinovou stravenku.

4. Světový den hypertenze
V rámci Světového den hypertenze nabízí Oblastní nemocnice Náchod a.s. ve vybraných lokalitách svým pacientům, zaměstnancům i široké veřejnosti bezplatné měření krevního tlaku. Pro pacienty je dále připraven informační leták věnovaný preventivním režimovým opatřením vedoucím k snížení rizika vzniku hypertenze a eliminaci vzniku komplikací u pacientů, kterým byl vysoký krevní tlak již diagnostikován. Pro pacienty, kteří si sami provádějí monitoraci krevního tlaku v domácím prostření, jsou připraveny informační materiály shrnující nejpodstatnější zásady správného měření krevního tlaku.

5. Evropský antibiotický den
Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie se každoročně připojuje k Evropskému antibiotickému dni. V tento den lékařům nemocnice i ostatním zdravotnickým subjektům, pro které zpracovávají vzorky materiálu, rozesílají informační leták popisující hlavní rizika a okolnosti vzniku rezistence na antibiotika.

6. Evropský den prevence melanomu
V rámci podpory Evropského dne prevence melanomu publikuje každoročně Oblastní nemocnice Náchod a.s. v novinových denících i na svých webových stránkách informace o hlavních preventivních opatřeních vzniku melanomu, jeho varovných příznacích i postupu při výskytu těchto příznaků.

7. Den seniorů
Pro naše pacienty na odděleních lůžek následné péče v rámci oslavy Mezinárodního dne seniorů připravujeme každoročně krátký kulturní program a formou dotazníkového šetření získáváme náměty pro zkvalitnění poskytovaných služeb.

8. Stop dekubitům
Oblastní nemocnice Náchod se v roce 2020 připojí ke kampani „STOP dekubitům“ pořádáním osvětové akce určené pro profesionální pečovatele, pečující osoby i laickou veřejnost. Naše sestry specialistky představí širokou škálu vhodných prostředků k prevenci proleženin. Nebudou chybět praktické ukázky správného polohování s pomocí antidekubitních pomůcek, k dispozici bude také odborné poradenství z oblasti výživy a prostředků na péči o pokožku. Zájemcům budou poskytnuty tištěné informační materiály zaměřené na účinnou prevenci proleženin, protože za nejúčinnější způsob řešení problematiky dekubitů je považována právě včasná prevence. Oblastní nemocnice Náchod se problematikou prevence a léčby dekubitů zabývá dlouhodobě. Pracuje zde mezioborový Tým pro hojení ran a dekubitů, který se zaměřuje na zavádění a rozvoj nových trendů v oblasti péče o nehojící se rány a dekubity do praxe, na předcházení vzniku dekubitů, ošetřování chronických ran a správné využívání dostupných antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek pro ležící pacienty. Tým zajišťuje také pravidelné školení pro zdravotníky na lůžkových odděleních naší nemocnice.

V rámci zkvalitnění péče o naše pacienty dále nabízíme služby speciálně vyškolených zdravotníků:

1. Edukační diabetologické sestry
Všeobecné sestry, které absolvovaly certifikovaný kurz v edukaci diabetiků, zajišťují pro pacienty postižené cukrovkou odborné poradenství.

2. Edukační stomické sestry
Na našich Chirurgických odděleních je pacientům k dispozici sestra specializující se na péči o pacienty se stomií. Tyto „stoma“ sestry dále zajišťují na vyžádání konzultační činnost a poradenství pro zaměstnance i pacienty napříč všemi odděleními.

3. Poradenství nutričního terapeuta
Pacienti Oblastní nemocnice Náchod mají dále možnost využití bezplatného odborného poradenství našich nutričních terapeutů. Poradenství zahrnuje vyšetření a zhodnocení nutričního stavu pacienta nutričním terapeutem s ohledem na aktuální zdravotní stav, propočet nutriční bilance pomocí software, sestavení nutričního plánu pacienta ve vazbě na aktuální stav a diagnózu a edukace pacienta o skladbě a systému stravování při zjištěném onemocnění.

4. Kurzy předporodní přípravy
Gynekologicko-porodnická oddělení našich nemocnic nabízejí nastávajícím maminkám i dalším zájemcům kurzy předporodní přípravy spojené s návštěvou a prohlídkou porodnické části oddělení. Každoročně také na obou porodnických odděleních probíhají dny otevřených dveří, které se těší velkému zájmu.

5. Laktační poradenství a předporodní kurz péče o novorozence
Novorozenecká oddělení naší nemocnice zajišťují laktační poradenství pro maminky po porodu v průběhu hospitalizace a následně i po propuštění z porodnice. K těmto účelům máme na obou odděleních zřízeny laktační linky i emailové adresy, na kterých jsou maminkám k dispozici vyškolené laktační poradkyně. Dětské oddělení v Náchodě navíc nabízí pro nastávající rodiče Předporodní kurz péče o novorozence a kojení a pro širokou veřejnost kurzy Resuscitace novorozence.

6. Odborné poradenství poskytované Královéhradeckou lékárnou
Královéhradecká lékárna, které je součástí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, poskytuje našim pacientům odborné poradenství z oblasti farmakoterapie. Aby byla léčba co nejúčinnější a nejbezpečnější, zkontroluje lékárník, zda jsou léčiva užívána správně a ve vhodnou dobu, a doporučí pacientovi vhodná dietní a režimová opatření. Zajímavé může být pro některé z pacientů také vysvětlení, jak léčivo v těle působí a jaké může případně způsobit nežádoucí účinky. Lékárník může pacientům také poradit při nákupu volně prodejných léčivých přípravků. Odborné poradenství lékárna zajišťuje také prostřednictvím svých webových stránek.

7. Zdravotní klaun
Zdravotní klauni, obvykle ve dvojici, přicházejí na dětská oddělení ordinovat smích, zahánět stres, smutek a povzbuzovat malé pacienty.

8. Dobrovolníci
Dobrovolníci na našich odděleních sociálních lůžek a odděleních následné péče zpříjemňují našim pacientům čas, který jsou nuceni trávit v nemocnici.

Aktivity zaměřené na zaměstnance

1. Světový den duševního zdraví
V roce 2020 bude pro zájemce z řad zaměstnanců v rámci Světového dne duševního zdraví připraven na psychiatrickém oddělení program věnovaný péči o duševní zdraví se zaměřením na techniky autogenního tréningu.

2. Den hygieny rukou
Na podporu Dne hygieny rukou oddělení nemocniční hygieny provádí na klinických pracovištích praktickou i teoretickou osvětovou činnost zaměřenou na správné postupy při provádění hygienické dezinfekce rukou v praxi. V případě zjištěných pozitivních výsledků jsou naši zaměstnanci v rámci pozitivní motivace k další práci odměňováni drobnými cenami. Veřejnosti a samozřejmě i našim zaměstnancům jsou k dispozici stánky, kde opět obdrží informace z oblasti hygieny rukou.

3. Příspěvek zaměstnavatele na volnočasové aktivity podporující zdraví
Našim zaměstnancům dále poskytujeme kvartálně formou přednabité elektronické benefitní karty příspěvek, který lze čerpat na vybrané sportovní aktivity, cestování, kulturu, masáže nebo na některé formy zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění, jakými jsou například nákup volně prodejných léčivých přípravků a dalšího zboží ve vybraných lékárnách nebo lze kartu uplatnit ve vybraných optikách. Pro všechny zaměstnance je garantována sleva 10 % na nákup volně prodejného zboží v Královéhradecké lékárně a.s.

4. Očkování proti chřipce
Všichni zaměstnanci Oblastní nemocnice Náchod mají dále možnost využití bezplatného očkování proti chřipce.

5. Ambulance pracovně-lékařských služeb
Ambulance poskytuje preventivní služby, jejichž součástí je hodnocení zdravotní způsobilosti k výkonu práce a dále posouzení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců. Součástí těchto služeb je v neposlední řadě také poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy.

Platnost od 1. 1. 2020

Mgr. Markéta Vyhnanovská
náměstkyně pro ošetřovatelskou­ péči

PřílohaVelikost
Soubor Program podpory zdraví 202040.84 KB