Léčebna dlouhodobě nemocných a lůžka následné péče - B

Kontakty

Inspekční pokoj +420 491 847 320

Doporučené návštěvní hodiny

Den Čas
Pondělí – Neděle 14:00–17:00

Provozní doba

Nepřetržitá

Počet lůžek

Počet lůžek 30
2. patro

Popis pracoviště

Na odděleních dlouhodobě nemocných LDN a lůžkách následné péče LNP je pacientům poskytovaná dlouhodobá léčebná, ošetřovatelská a rehabilitační péče zaměřená na konkrétní onemocnění nebo zdravotní stav pacienta. Péče má komplexní charakter. Jejím cílem je zlepšení současného stavu, soběstačnosti a doléčení akutně proběhlých onemocnění v delším časovém horizontu. Spektrum našich pacientů rezultuje z interních, chirurgických i komplementárních oborů akutní péče. Doléčujeme stavy spojené s proběhlými operačními a diagnostickými výkony, vyžadující následnou rekonvalescenci, mobilizaci a rehabilitaci. Častým důvodem k přijetí bývají chronická, přechodně zhoršená onemocnění nebo nemoci, jež dospěly ke svému konečnému stádiu. Jejich léčba už nevede k vyléčení, pouze ke zlepšení kvality a psychického prožívání života.

Důvodem k přijetí klienta na lůžka následné péče je zlepšení zdravotního stavu, nikoliv řešení svízelné sociální situace.

Podmínkou přijetí i překladu pacientů na lůžka následné péče je udělení souhlasu pacienta s překladem a informování rodiny o překladu doplněné jasným zápisem ve zdravotnické dokumentaci-překladové zprávě. U některých, zpravidla externích překladů vyžadujeme zaslání „Předběžné překladové zprávy“.

O pacienty pečuje tým lékařů, sester, a sanitářů se stálou přítomností na lůžkovém oddělení. Součástí terapeutického týmu je skupina specialistů.

Specialistka na léčbu chronických ran a sestra specializující se na péči o pacienty s entero-stomiemi. V indikovaných případech je součástí léčby péče rehabilitační, zajišťovaná kvalifikovanou fyzioterapeutkou a maséry ve zdravotnictví. Samostatnou kapitolou léčby je nutriční podpora spojená s poruchami příjmu potravy, provázející stavy poškození mozku po úrazech, cévních příhodách a demence všech typů. Součástí našeho týmu je nutriční specialista a logoped.

Ke zpestření pobytu našich klientů patří alternativní metody léčby, jako je canisterapie. Pravidelná přítomnost speciálně cvičených psů stabilizuje citovou pohodu klientů. Zlepšuje hrubou i jemnou motoriku, komunikaci a navozuje dobrou náladu.

Stěžejní je asistence a kontakt sociální pracovnice. Její práce a sociální intervence výrazně ulehčuje resocializaci a další umístění pacientů do prostředí domácí péče, domovů pro seniory či jiných sociálních a specializovaných zařízení. Po domluvě s pacienty nebo příbuznými zajistí také služby kadeřnice a pedikérky. Sociální pracovnice úzce spolupracuje s administrativní pracovnicí. Ta mimo jiné zajišťuje dosílky důchodů či jiné korespondence.

O duchovní život a religiózní potřeby našich klientů pečuje nemocniční kaplanka pravidelně dojíždějící do našeho zařízení.

Na oddělení probíhají i další kulturní a volnočasové aktivity, které jsou zaměřeny na zpříjemnění pobytu pacientů. Mezi ně patří například návštěvy děti ze ZUŠ Jaroměř, které našim pacientům přijdou několikrát za rok zazpívat. Oddělení spolupracuje i s farmou DUBNO. Její zaměstnanci pravidelně navštěvují areál nemocnice se svými zvířaty (poník, kozy, osel, pes…).

Paliativní péče

Na LDN jsou přijímáni i pacienti, u kterých již není předpoklad úspěšné léčby ani zlepšení celkového stavu. Těmto pacientům jsme připraveni nabídnout komplexní péči zaměřenou na kvalitu zbývajícího života, důstojné dožití a umírání. Znamená to, že pacientovi bude mírněna bolest a potíže. V nejvyšší možné míře mu bude zachována jeho lidská důstojnost a intimita umírání. Aplikace všech metod a postupů paliativní léčby předchází informace lékaře a je striktně závislá na udělení informovaného souhlasu pacienta/rodiny/.

K oddělení dlouhodobé péče jsou organizačně, provozně a správně přičleněna lůžka sociální péče zaměřena na poskytování pečovatelských služeb.