Práva hospitalizovaných dětí

Práva hospitalizovaných dětí

Charta práv hospitalizovaných dětí byla přijata v roce 1988 v holandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v souvislosti s hospitalizací – a to jak před svým pobytem v nemocnici, tak v jeho průběhu a po jeho skončení.

  1. Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo ambulantně.
  2. Děti v nemocnici mají právo mít s sebou po celou dobu hospitalizace své rodiče nebo jinou blízkou osobu, rodiče zastupující
  3. Všem rodičům nebo zástupcům by mělo být nabídnuto ubytování a mělo by se jim také dostat pomoci a podpory k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali.
  4. Děti a jejich rodiče mají právo má informace podávané takovým způsobem, jaký odpovídá jejich věku a chápání.
  5. Děti a jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování, jež souvisí s poskytovanou zdravotnickou péčí.
  6. O děti by mělo být pečováno společně s jinými dětmi, které mají stejné vývojové potřeby.
  7. Děti by měly mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělávání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu. Péče by měla probíhat v prostředí navrženém, vybaveném, zařízeném a personálně obsazeném tak, jak odpovídá jejich potřebám.
  8. O děti by měli pečovat členové personálu, jimž jejich profesní průprava a reálné dovednosti umožňují adekvátně reagovat na fyzické, emoční a vývojové potřeby dětí a jejich rodin.
  9. Kontinuitu péče by měl zajišťovat tým, který o dítě pečuje.
  10. K dětem je vždy třeba přistupovat s taktem a pochopením a vždy by mělo být respektováno jejich soukromí.
PřílohaVelikost
PDF icon Práva hospitalizovaných dětí75.93 KB