Výběrové řízení na rezidenční místa lékařů

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod vyhlašuje dle Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční místa 2022“ výběrové řízení na rezidenční místa lékařů v níže uvedených oborech specializačního vzdělávání a počtu:

 • anesteziologie a intenzivní medicína (nemocnice Náchod) – 1 místo
 • chirurgie (nemocnice Náchod) – 1 místo
 • patologie (nemocnice Náchod) – 1 místo
 • pediatrie (nemocnice Náchod) – 1 místo
 • vnitřní lékařství (nemocnice Rychnov nad Kněžnou) – 1 místo
PřílohaVelikost
Soubor Přihláška22.74 KB
Soubor Osobní dotazník34.61 KB

Termín pro podání přihlášky: od 25. 7. 2022 do 28. 8. 2022

Termín výběrového řízení: Výběrová řízení na uvedená rezidenční místa proběhnou v měsíci srpnu a září 2022. Přihlášení uchazeči obdrží pozvánky s přesným termínem osobního pohovoru v rámci výběrového řízení.

Kvalifikační předpoklady přihlášených do výběrového řízení:

Absolvent/ka magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství nebo lékař/ka ve specializační přípravě v uvedeném oboru specializačního vzdělávání, který/která byl/a zařazen/a do příslušného oboru po 1. 7. 2017.

Doklady potřebné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení (ke stažení na webových stránkách ON Náchod a.s. a Ministerstva zdravotnictví ČR, případně k vyzvednutí na útvaru personálního řízení a mezd ON Náchod a.s.),
 • vyplněný osobní dotazník (ke stažení na webových stránkách ON Náchod a.s. a Ministerstva zdravotnictví ČR, případně k vyzvednutí na útvaru personálního řízení a mezd ON Náchod a.s.),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců ON Náchod a.s.,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců ON Náchod a.s.
 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,
 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • přehled odborné praxe (je součástí osobního dotazníku).

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení,
 • vzdělání a kvalifikace,
 • odborné znalosti a dovednosti,
 • jazykové znalosti,
 • osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení uchazečů:

Komise jmenované ON Náchod a.s. provedou hodnocení přihlášek podle výše uvedených hodnotících kritérií, provedou osobní pohovory s uchazeči a na základě výsledků hodnocení stanoví pořadí uchazečů podle úspěšnosti a rozhodnou o přidělení místa rezidenta. V případě získání rezidenčního místa v ON Náchod a.s. se vybraný rezident stane zaměstnancem Oblastní nemocnice Náchod a.s. Případné informace podá Ing. Martina Barková Poláková, útvar personálního řízení a mezd, tel. 491 601 639, 720 958 579, e-mail barkova.martina@nemocnicenachod.cz.

Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte poštou na adresu Oblastní nemocnice Náchod a.s., útvar personálního řízení a mezd, Purkyňova 446, 547 01 Náchod, nebo přineste osobně na útvar personálního řízení a mezd ON Náchod a.s. (Nemocnice Náchod, Pavilon K, 4. patro) nejpozději do 28. 8. 2022, a to v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00 hodin.