Monoklonální protilátky proti COVID-19 nejen pro pozitivní

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Monoklonální protilátky proti covidu-19 jsou rekombinantní humánní neutralizační protilátky proti různým epitopům spike proteinu SARS-CoV-2, které brání vazbě viru na receptor hostitelské buňky. V klinických studiích prokázaly MAB (bamlanivimab, etesevimab, casirivimab, imdevimab) účinnost proti progresi covidu-19 do závažné formy vyžadující hospitalizaci u osob ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění, pokud jsou podány v časné fázi nákazy. Navíc monoklonální protilátky prokázaly účinnost nejen u již nakažených pacientů, ale jsou k dispozici také doklady o účinnosti v takzvané postexpoziční profylaxi u rizikových osob (tedy u osob, kterou byly v úzkém kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2). V obou případech je důležité jejich včasné podání. Pokud spadáte do níže uvedených kritérií a byli jste pozitivně testování na COVID-19 nebo jste byli v úzkém kontaktu s nakaženým, kontaktujte neprodleně svého praktického lékaře, který vyhodnotí oprávněnost indikace a domluví podání protilátek v našem stacionáři.

Kontaktní telefon pro podání monoklonálních protilátek v Náchodě je 491 601 155.

Kritéria pro podání protilátek u pacientů s prokázaným mírným a středně těžkým covidem-19:
 1. dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg
 2. pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigenní či PCR)
 3. do 10 dnů od nástupu příznaků covidu-19
 4. klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro covid-19 (na pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je covid-19, se vztahují identická kritéria podání jako pro nehospitalizo­vané osoby)
 5. klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid-19
 6. dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá
 7. vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19 a/nebo hospitalizace, pacient splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:
 • index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2
 • chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)
 • chronické onemocnění jater
 • diabetes mellitus
 • primární nebo sekundární imunodeficit
 • imunosupresivní léčba
 • chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, syndrom spánkové apnoe)
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • trombofilní stav v dispenzární péči
 • nervosvalová onemocnění ovlivňující dýchání
 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 • věk > 65 let
 • věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2
 • věk 12 – 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: BMI > 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů, srpkovitá anémie, vrozené nebo získané onemocnění srdce, porucha nervového vývoje např. mozková obrna, zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19), astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků o jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika.

Kritéria pro podání protilátek u osob, které byly vystaveny riziku nákazy musí splňovat následující podmínky.

 1. nebyly plně očkovány (tedy nejsou alespoň 14 dnů od ukončeného základního očkování) nebo lze předpokládat, že po kompletní vakcinaci nedosáhly plné imunitní odpovědi (např. se jedná o imunokompro­mitované osoby nebo pacienty užívající imunosupresivní medikaci)
 2. byly vystaveny úzkému kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2 v některé z těchto situací:

a. ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu více než 15 minut
b. přímým fyzickým kontaktem (např. objímání, líbání)
c. jídlem či pitím ze společného nádobí / společně použitým náčiním
d. expozicí respiračním kapénkám či aerosolu infikované osoby (např. kýchání, kašel)
e. v pobytovém zařízení (například v domově seniorů, ve vězení), kde se v blízkosti (na stejném oddělení či úseku) vyskytla infikovaná osoba
f. v lůžkovém zdravotnickém zařízení (včetně lůžek následné péče) v případě pobytu na stejném pokoji s infikovanou osobou

 1. splňují následující kritéria

a. dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg
b. do 4 dnů od posledního kontaktu
c. dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá
d. vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19 a/nebo hospitalizace, pacient splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

 • index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2
 • chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)
 • chronické onemocnění jater
 • diabetes mellitus
 • primární nebo sekundární imunodeficit
 • imunosupresivní léčba
 • chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, syndrom spánkové apnoe)
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • trombofilní stav v dispenzární péči
 • nervosvalová onemocnění ovlivňující dýchání
 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 • věk > 65 let
 • věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2
 • věk 12 – 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: BMI > 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů, srpkovitá anémie, vrozené nebo získané onemocnění srdce, porucha nervového vývoje např. mozková obrna, zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19), astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků
 • jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika.

Postexpoziční profylaxe s monoklonálními protilátkami není náhradou očkování proti covidu-19. Monoklonální protilátky nelze použít jako prevenci covidu-19 ve formě preexpoziční profylaxe.