Monoklonální protilátky proti COVID-19 nejen pro Covid pozitivní pacienty

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Bližší informace k podávání monoklonálních protilátek proti COVID-19 v infuzním stacionáři nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Monoklonální protilátky proti covid-19 ( MAB ) jsou rekombinantní humánní neutralizační protilátky proti různým epitopům spike proteinu SARS-CoV-2, které brání vazbě viru na receptor hostitelské buňky. V klinických studiích prokázaly MAB (bamlanivimab, etesevimab, casirivimab, imdevimab) účinnost proti progresi covidu-19 do závažné formy vyžadující hospitalizaci u osob ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění, pokud jsou podány v časné fázi nákazy. Navíc monoklonální protilátky prokázaly účinnost nejen u již nakažených pacientů, ale jsou k dispozici také doklady o účinnosti v takzvané postexpoziční profylaxi u rizikových osob (tedy u osob, kterou byly v úzkém kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2). V obou případech je důležité jejich včasné podání. Na našem infuzním stacionáři v Rychnově nad Kněžnou podáváme, v případě dostupnosti, kombinaci protilátek casirivimab, imdevimab ( preparát REGN-COV2 ), v případě jeho nedostupnosti pak kombinaci protilátek Bamlanivimab a Etesivimab nebo protilátku Regdanvimab ( preparát Regkirona )

Doporučený postup pro praktické lékaře ze spádu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Pacient s příznaky infekce Covid-19 vždy kontaktuje svého praktického lékaře, který si pacienta pozve ke kontrole, provede antigenní rapid test a v případě pozitivity zváží indikaci k podání MAB. V případě indikace k podání MAB nabídne praktický lékař pacientovi tuto možnost, rámcově ho seznámí s důvody podání, benefity, riziky, pacient by měl dostat od svého praktického lékaře k dispozici také informovaný souhlas s podáním neregistrovaného léčivého prostředku.

V případě, že pacient souhlasí s podáním MAB, provede praktický lékař registraci k podání MAB v ISIN a objedná pacienta k podání do našeho infuzního stacionáře na konkrétní datum a čas.

Telefon sloužící k objednání pacientů k podání MAB v infuzním stacionáři nemocnice Rychnov nad Kněžnou je 494 502 307. Pa­cienta objednáte na den a čas, kdy má pacient přijít k podání MAB.

Infuzní stacionář se nachází v přízemí budovy „F“ ( pavilon interna/gyn/por/d­ětské ) a je viditelně označen mj. nápisem COVID ).

K podání MAB by měl pacient přijít s doprovodem, nicméně nyní podáváme i MAB pacientům, kteří mají zajištěnu jen dopravu ( soukromým vozidlem i sanitou, bez doprovodu ). Odhadovaná doba pobytu potřebná k podání protilátek je 2–3 hodiny. Doporučujeme vzít s sebou malou svačinu a pití.

Upozorňujeme, že je bezpodmínečně nutné, aby všichni pacienti i jejich doprovod měli v celém areálu nemocnice i ve všech vnitřních prostorách po celou dobu správně nasazený respirátor FF2 ( KN95 ).

Níže jsou uvedena kritéria k podání MAB zveřejněná ministerstvem zdravotnictví ČR.

Zodpovědnost za správnou indikaci k podání MAB nese indikující praktický lékař.

Kritéria pro podání protilátek u pacientů s prokázaným mírným a středně těžkým covidem-19:

  1. dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg
  2. pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigenní či PCR)
  3. do 7 dnů od nástupu příznaků covidu-19

4.klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro covid-19 (na pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je covid-19, se vztahují identická kritéria podání jako pro nehospitalizo¬va­né osoby)

5.klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid-19

6.dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá

7.vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19 a/nebo hospitalizace, pacient splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

• index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2

• chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)

• chronické onemocnění jater

• diabetes mellitus

• primární nebo sekundární imunodeficit

• imunosupresivní léčba

• chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, syndrom spánkové apnoe)

• onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou

• trombofilní stav v dispenzární péči

• nervosvalová onemocnění ovlivňující dýchání

• stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně

• věk > 65 let

• věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2

• věk 12 – 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: BMI > 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů, srpkovitá anémie, vrozené nebo získané onemocnění srdce, porucha nervového vývoje např. mozková obrna, zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19), astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků o jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika.

Kritéria pro podání protilátek u osob, které byly vystaveny riziku nákazy – musí splňovat následující podmínky:

1.nebyly plně očkovány (tedy nejsou alespoň 14 dnů od ukončeného základního očkování) nebo lze předpokládat, že po kompletní vakcinaci nedosáhly plné imunitní odpovědi (např. se jedná o imunokompro¬mi­tované osoby nebo pacienty užívající imunosupresivní medikaci)

2.byly vystaveny úzkému kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2 v některé z těchto situací:

a. ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu více než 15 minut

b. přímým fyzickým kontaktem (např. objímání, líbání)

c. jídlem či pitím ze společného nádobí / společně použitým náčiním

d. expozicí respiračním kapénkám či aerosolu infikované osoby (např. kýchání, kašel)

e. v pobytovém zařízení (například v domově seniorů, ve vězení), kde se v blízkosti (na stejném oddělení či úseku) vyskytla infikovaná osoba

f. v lůžkovém zdravotnickém zařízení (včetně lůžek následné péče) v případě pobytu na stejném pokoji s infikovanou osobou 3.splňují následující kritéria:

a. dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg

b. do 4 dnů od posledního kontaktu

c. dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá

d. vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19 a/nebo hospitalizace, pacient splňuje alespoň jedno z následujících kritérií: • index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2

• chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)

• chronické onemocnění jater

• diabetes mellitus

• primární nebo sekundární imunodeficit

• imunosupresivní léčba

• chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, syndrom spánkové apnoe)

• onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou

• trombofilní stav v dispenzární péči

• nervosvalová onemocnění ovlivňující dýchání

• stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně

• věk > 65 let

• věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2

• věk 12 – 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: BMI > 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů, srpkovitá anémie, vrozené nebo získané onemocnění srdce, porucha nervového vývoje např. mozková obrna, zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19), astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků

• jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika.

Postexpoziční profylaxe s monoklonálními protilátkami není náhradou očkování proti covidu-19. Monoklonální protilátky nelze použít jako prevenci covidu-19 ve formě preexpoziční profylaxe.