2. kolo výběrového řízení na rezidenční místa NLZP

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod vyhlašuje dle Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční místa 2023“ 2. kolo výběrového řízení na rezidenční místo pro nelékařského zdravotnického pracovníka v níže uvedeném oboru specializačního vzdělávání a počtu:

 • Intenzivní péče – Nemocnice Náchod – 1 místo
PřílohaVelikost
PDF icon Přihláška254.97 KB
PDF icon Osobní dotazník684.01 KB

Termín pro podání přihlášky: od 14. 7. 2023 do 8. 8. 2023

Termín výběrového řízení: Výběrové řízení na uvedené rezidenční místo proběhne na začátku srpna 2023. Přihlášení uchazeči obdrží pozvánky s přesným termínem osobního pohovoru v rámci výběrového řízení.

Kvalifikační předpoklady přihlášených do výběrového řízení:

Zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Doklady potřebné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení (ke stažení na webových stránkách ON Náchod a.s. a Ministerstva zdravotnictví ČR, případně k vyzvednutí na útvaru personálního řízení a mezd ON Náchod a.s.),
 • vyplněný osobní dotazník (ke stažení na webových stránkách ON Náchod a.s. a Ministerstva zdravotnictví ČR, případně k vyzvednutí na útvaru personálního řízení a mezd ON Náchod a.s.),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců ON Náchod a.s.,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců ON Náchod a.s.
 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,
 • kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • přehled odborné praxe (je součástí osobního dotazníku).

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení,
 • vzdělání a kvalifikace,
 • odborné znalosti a dovednosti,
 • jazykové znalosti,
 • osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení uchazečů:

Komise jmenovaná ON Náchod a.s. provede hodnocení přihlášek podle výše uvedených hodnotících kritérií, provede osobní pohovory s uchazeči a na základě výsledků hodnocení stanoví pořadí uchazečů podle úspěšnosti a rozhodne o přidělení místa rezidenta. V případě získání rezidenčního místa v ON Náchod a.s. se vybraný rezident stane zaměstnancem Oblastní nemocnice Náchod a.s. Případné informace podá Ing. Martina Barková Poláková, útvar personálního řízení a mezd, tel. 491 601 639, 720 958 579, e-mail barkova.martina@nemocnicenachod.cz.

Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte poštou na adresu Oblastní nemocnice Náchod a.s., útvar personálního řízení a mezd, Purkyňova 446, 547 01 Náchod, nebo přineste osobně na útvar personálního řízení a mezd ON Náchod a.s. (Purkyňova 446, 547 01 Náchod, budova K, 4. patro) nejpozději do 8. 8. 2023, a to v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00 hodin.