Endoskopické centrum

Popis oddělení

Endoskopické centrum bylo založeno a vybudováno v roce 2009 jako pracoviště zajišťující základní i rozšířenou gastroenterologicko a hepatologickou péči pro spádovou oblast nemocnice v Náchodě, Broumově a Opočně. Jedná se o akreditované pracoviště II. typu s možností udělování specializovaných licencí v oboru gastroentrologie. Ročně se zde provádí více jak 5 tisíc endoskopických zákroků s následnou dispenzární péčí v odborných poradnách. Zajišťujeme nepřetržitý 24 hodinový provoz pro urgentní endoskopie, včetně ERCP. Toto pracoviště provádí celou škálu endoskopických i funkčních výkonů pro celou oblast trávícího traktu. Jak základní metody digestivní endoskopie (gastroskopie, koloskopie), tak i specializované metody terapeutické jako je endoskopická léčba krvácení do horní i dolní části trávící trubice s využitím veškerých terapeutických modalit v rámci zásad bezpečné digestivní endoskopie. Dále provádíme polypektomie, endoskopické slizniční resekce, endoskopické mukosní resekce, dilatace stenóz, zavádění plastových endoprotéz či metalických stentů do celé oblasti trávícího systému. Toto pracoviště provádí i zobrazení pankreatobiliárního systému pomocí ERCP se zaměřením na diagnostiku a léčbu cholelitiázy a nádorů podjaterní krajiny. Ve spolupráci s onkologickým oddělením zajišťujeme zavedení speciálních nasobiliárních či nasopankreatických endoprotéz k provedení intraluminální brachyterapie.

Ve spolupráci s radiologických oddělením využíváme k diagnostice nádorů GIT cílená i necílená bioptická vyšetření, včetně endosonografie rekta a lineární endoskopické ultrasonografie horní části GIT a přilehlých orgánů. Při řešení drobných lézí GIT, solidních či cystických ložisek v oblasti dutiny břišní využíváme k hodnocení FNAB pro cytologické i histologické vyšetření erudice patologického oddělení, včetně imunochemických metod. Zavádíme perkutánní endoskopické gastrostomie metodu pull i push, včetně radiologicky asistované gastrostomie či výživových knoflíků. K vyšetření tenkého střeva využíváme metody push enteroskopie či balonkové enteroskopie a ve spolupráci s chirurgickým oddělením provádíme intraoperační enteroskopie. Ke zlepšení diagnostiky a komfortu pro nemocné je náš personál erudován k provádění nových neendoskopických vyšetření trávící trubice, jako je vyšetření GIT pomocí kapsle – kapslová enteroskopie a koloskopie.

V rámci neinvazivní gastroenterologické diagnostiky provádíme funkční vyšetření GIT, 24 hodinovou pH metrii s impedancí, jícnovou a anální manometrii a široké spektrum dechových testů s využitím přirozených neradioaktivních izotopů uhlíku.

Naše pracoviště bylo zařazeno do pilotního programu nutričního oddělení pro domácí enterální výživu a screeningovou koloskopii. Ve spolupráci s interním a onkologických oddělením jsou zavedeny nutriční ambulance s úzce specializovanou problematikou.

Odborné poradny zajišťuji dispenzarizaci a sledování nemocných jak s gastroentero­logickou, tak ve spolupráci s infekčním oddělením i hepatologickou problematikou.

Lůžková část gastroenterologicky sledovaných nemocných se nachází na chirurgickém a interním oddělení s konziliární pomocí našeho Endoskopického centra.

Gastrochirurgický seminář je určen pro řešení odborné gastroenterolo­gickohepatolo­gické problematiky s návazností na následné chirurgické, onkologické a radiologické metody léčby se spoluúčastí patologa i radiologa. Konzultační seminář je indikován pro lékaře lůžkového i ambulantního sektoru celé spádové oblasti : Oblastní nemocnice Náchod, Broumov a Rychnov n.Kn.. Jedná se o komplexní zajištění nemocných s veškerou specializovanou gastroenterolo­gickou, chirurgickou a onkologickou problematikou.

Kapslová enteroskopie + koloskopie

Kapslová enteroskopie patří mezi neinvazivní metody vyšetření tenkého střeva a slouží jako alternativa či jako doplňující vyšetření ke...

Spektrum endoskopických výkonů

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zajišťujeme nepřetržitý 24 hodinový provoz pro urgentní endoskopie včetně ERCP. Výukové centrum pro obor gastroenterologie a...

Příprava pacienta k vyšetření

Seznam informovaných souhlasů Endoskopické centrum Náchod

Vážení pacienti,

čeká-li Vás výkon na Endoskopickém centru nemocnice Náchod, můžete se předem seznámit se zněním informovaného...

Personální obsazení

Lékaři:
MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D. – primář
MUDr. Josef Sedloň
MUDr. Renata Kolářová
MUDr. Šárka Málková
MUDr. Vlastimil Louma
MUDr. Lubomír Kudlej
MUDr. Pavel Křenovský

Odborné sestry:
Eva Karásková – vrchní sestra
Andrea Čepková
Darina Pavlová
Lenka Hejzlarová
Bc. Šárka Kábrtová
Kateřina Švédová, DiS.
Simona Rýdlová, DiS.
Beáta Golebiewiczová, DiS.
Ester Ildžová
Michaela Francová

Sanitářka:
Anna Gubaniová