Informace k návštěvám pacientů

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

S ohledem na vývoj epidemiologické situace jsou ode dne 25. května 2020 opět povoleny návštěvy pacientů, a to za následujících podmínek:

Doba návštěv je každý den od 14:00 do 17:00 hodin. Ve výjimečných případech může ošetřující lékař umožnit návštěvu i mimo tuto dobu.

Za jedním pacientem může jít současně jen jedna osoba (v případě potřeby s doprovodem). Rodička s novorozencem se počítají pouze za jednoho pacienta. Prosíme Vás, abyste velmi zvážili dětské návštěvy (děti do 10 let věku pouze se svolením sloužícího lékaře).

Délka návštěvy je maximálně 60 minut. V případě, že by došlo k vyšší koncentraci návštěvníků, může službu konající lékař nebo sestra zkrátit délku návštěvy jen na 30 minut a pozdržet příchod dalších návštěv.

Návštěva ve vnitřních prostorách nemocnice je velmi doporučena v respirátoru třídy FFP2. Návštěvník si může donést respirátor svůj nebo si jej zakoupit u vstupu do budovy za cenu 50 Kč vč. DPH. Pokud není návštěva v respirátoru možná (např. ze zdravotních důvodů), je povinná rouška zakrývající ústa i nos. Dále je návštěvník povinen mít během návštěvy ochranné rukavice, které zdarma obdrží u vstupu.

Každému návštěvníkovi bude u vstupu změřena teplota a návštěvník rovněž vyplní čestné prohlášení týkající se symptomů onemocnění COVID-19. Pokud bude návštěvníkovi naměřena teplota vyšší než 37 °C nebo bude vykazovat symptomy jakéhokoliv infekčního onemocnění (nejen COVID-19), nebude návštěva umožněna. Návštěva nebude rovněž umožněna osobě, která má nařízenou karanténu.

Při vstupu do budovy a při odchodu je každý povinen provést hygienickou dezinfekci rukou.

Pokud to umožňuje zdravotní stav pacienta a provozní možnosti nemocnice, návštěva může proběhnout ve venkovních prostorách nemocničního areálu. Délka takové návštěvy není časově omezena 60 minutami.

Návštěvy nejsou povoleny u pacientů s podezřením na COVID-19.

Návštěvy k pacientům v terminálním stádiu mohou být řešeny individuálně (zejména nad rámec návštěvních hodin nebo co do počtu návštěvníků).

Prosíme Vás, abyste dodržovali výše uvedené podmínky a pokyny našeho personálu. Snažíme se chránit naše pacienty, zdravotníky a také Vás. Děkujeme za pochopení.

RNDr. Bc. Jan Mach, statutární ředitel