Oddělení patologické anatomie a cytologie

Popis oddělení

Zaměření laboratoře: oddělení patologické anatomie nabízí pro lůžková a ambulantní nemocniční pracoviště, praktické lékaře i terénní specialisty vyšetření bioptických a cytologických vzorků včetně speciálních barvení a imunohistoche­mického vyšetření. Diagnostika je prováděna na základě nejnovějších poznatků v oboru patologická anatomie a řídí se recentními WHO klasifikacemi a doporučenými vyšetřovacími standardy Společnosti českých patologů ČLS JEP. V případě složitých a komplikovaných diagnóz úzce spolupracuje s Fingerlandovým ústavem patologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pracoviště je přístrojově vybaveno také na provádění rychlých peroperačních biopsií. Pro pracoviště v rámci ONN a.s. oddělení provádí i nekroptická vyšetření.

Zaměstnanci: Na Oddělení patologické anatomie pracují 3 lékaři (všichni se specializovanou způsobilostí), 1 vysokoškolák nelékař (jako manažer kvality), 9 laborantek (všechny jsou registrované, 4 mají atestaci z histologie), 1 pitevní sanitář a 1 administrativní pracovnice. Lékaři i laborantky se průběžně vzdělávají v oboru, účastní se odborných seminářů a sjezdů (vč. aktivní účasti) a stáží na pracovištích vyššího typu.

Toto pracoviště má Ministerstvem zdravotnictví ČR udělenou akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru patologická anatomie – základní kmen i specializovaný výcvik. Zároveň patří mezi Registrované klinické laboratoře a úspěšně splnilo veškeré požadavky Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) dle normy pro zdravotnické laboratoře ČSN EN ISO 15189, a to v nejvyšší možné úrovni (Audit II NASKL). Na oddělení probíhá neustálá interní kontrola kvality a laboratoř se pravidelně účastní všech dostupných forem externí kontroly kvality.

Bioptická laboratoř

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zpracování bioptického materiálu tvoří v současné době hlavní náplň práce laboratoře patologické anatomie. Jde o histologické vyšetření...

Cytologická laboratoř

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Cytologické vyšetření je mikroskopické vyšetření jednotlivých buněk rozetřených na podložním skle. Chybí zde tedy kontinuita vyšetřované...

Imunohistochemická laboratoř

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Imunohistochemie je laboratorní metoda, která je založena na principu vzniku vazby specifické primární protilátky na detekovaný tkáňový...

Nekropsie

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Součástí práce oddělení patologické anatomie i nadále zůstávají pitvy (patologicko-anatomické). Jejich podíl na objemu práce oddělení je...

MUDr. Blanka Navrátilová

primář odd. patologie a cytologie
Pevná linka+420 491 601 252

Lenka Martinková

vedoucí laborant
Laboratoř+420 491 601 253

Obrázky